کمیک طاهر ذو الیمینین سرداری با دو شمشیر

قیمت پشت جلد این کتاب 35,000 تومان است که ناشر 65 درصد آن را تقبل کرده و شما با پرداخت تنها 12,250 تومان میتوانید یک جلد از این کتاب را هدیه دهید

این کتاب داستان مصور سردار و قهرمان بزرگی است که با ایستادگی در برابر ظلم همراه توکل و ایمان به خدا، پرچم حق را برافراشت.

این اسطوره طاهر ذوالیمینین است که داستان آن مربوط به دوران حکومت خلفای عباسی می باشد.

موجود در انبار