مجموعه 4 جلدی کمیک “سرداران نامی ایران” جلد سخت

قیمت پشت جلد این کتاب 160,000 تومان است که ناشر 65 درصد آن را تقبل کرده و شما با پرداخت تنها 56,000 تومان میتوانید یک جلد از این کتاب را هدیه دهید

مجموعه کامیک سرداران نامی ایران، با هدف آشنایی نوجوانان با زندگی سرداران نامی ایران فراهم آمده است.
سردارانی که هر یک در دوره ای از تاریخ نقش برجسته ای در پاسداری از آب و خاک سرزمین مان ایران داشته اند. شخصیت هایی که در راه عظمت ایران زمین کوشیده اند.

هر کدام از عناوین بسیار جذاب این مجموعه:

  1. آریو برزن؛ دلاور پارسی
  2. سورنا؛ سردار خستگی ناپذیر
  3. بهرام چوبین؛ دلاوری از سرزمین ری
  4. طاهر ذوالیمینین؛ سرداری با دو شمشیر

می باشد که در توضیحات به صورت کامل در مورد هر عنوان کتاب توضیح داده شده است.

موجود در انبار