مجموعه رمان یاران پیامبر

قیمت پشت جلد این کتاب 75,000 تومان است که ناشر 65 درصد آن را تقبل کرده و شما با پرداخت تنها 26,250 تومان میتوانید یک جلد از این کتاب را هدیه دهید

مجموعه یاران پیامبر تلفیقی است از تاریخ و داستان، تاریخی که حقیقت است و داستانی که مکمل تاریخ است.داستان پردازی در این کتاب ریشه در واقعیت ها دارد. واقعیت های تاریخی به پردازش داستانی وارد شده است؛ نه آن سان که از حقیقت تاریخی چیزی نماند و نه آن سان که خیال پردازی جای حقیقت را بگیرد.بنابراین این اثر یک رمان تاریخی است و ترکیبی از تاریخ و صحنه پردازی داستانی.

این مجموعه از سه عنوان کتاب جذاب

جلد اول: در مصاف گرگ ها  (242 صفحه)
جلد دوم: شهری پر از مهربانی و مبارزه (263 صفحه)
جلد سوم: مقابله با پیمان شوم ( 192 صفحه)
که به هم پیوسته می باشند تشکیل شده است.