قهرمانان المپ – پسر نپتون (جلد دوم)

قیمت پشت جلد این کتاب 67,000 تومان است که ناشر 65 درصد آن را تقبل کرده و شما با پرداخت تنها 23,450 تومان میتوانید یک جلد از این کتاب را هدیه دهید

پرسی جکسون پسر رب النوع دریاها گذشته خود را به یاد نمی آورد و از گذشته خود فقط یک اسم به یاد دارد: آنابث
پرسی که هنوز مبارزات و نبرد های مختلف را پشت سپری میکند به مهم ترین آزمون زندگی خود میرسد: “پیشگویی هفت دورگه
این آزمون مهم ترین اتفاقی است که پرس و دوستانش تاکنون با آن مواجه شده اند و در صورت شکست تمام مردم دنیا و رب النوع ها در خطر نابودی قرار می گیرند.

در انبار موجود نمی باشد