طاهر ذوالیمینین – سرداری با دو شمشیر- جلد سخت

قیمت پشت جلد این کتاب 40,000 تومان است که ناشر 65 درصد آن را تقبل کرده و شما با پرداخت تنها 14,000 تومان میتوانید یک جلد از این کتاب را هدیه دهید

این کتاب داستان مصور سردار و قهرمان بزرگی است که با ایستادگی در برابر ظلم همراه توکل و ایمان به خدا، پرچم حق را برافراشت.

این اسطوره طاهر ذوالیمینین است که داستان آن مربوط به دوران حکومت خلفای عباسی می باشد.

موجود در انبار